Jdi na obsah Jdi na menu
 


How to Write Your CV in English

CURRICULUM VITAE (CV)

Můžete nadepsat životopis slovy Curriculum Vitae a pokud bude životopis směrován do Ameriky, můžete napsat Resume (Résumé). Také je možno nepoužívat termín Curriculum Vitae, ale rovnou napsat své jméno, což je v poslední době poměrně populární.

Chronological CV

Častěji se setkáte s chronologickým (strukturovaným) životopisem. Je obecnější a v podstatě jej stačí jednou napsat a pak už jen doplňovat aktuální informace, pokud dojde ke změně zaměstnání nebo rozšíření praxe, či vzdělání.

Struktura chronologického životopisu je obecně následující:

  • úvod = heading
  • osobní údaje = personal information
  • pracovní zkušenosti = work experience
  • vzdělání a kvalifikace = education and qualifications
  • znalosti a dovednosti = skills
  • ostatní informace = additional information

Pozn.: Častěji se setkáte s životopisy, kde jsou zkušenosti zmíněny před vzděláním. Pokud je však praxe minimální, nebo žádná, a vzdělání a kvalifikace značné, doporučují se zmiňovat první.

 

Motivační dopis

Dear Mr. Kalina,

I would like to apply for the position of an IT Supervision Operator advertised on www.jobs.cz.

Although I have gained my work experience mainly in a different field, I have always been very interested in IT and dedicated a lot of time to improving my IT skills. I have built and administrated various LAN networks, acquired a lot of knowledge through self-study (MS Windows Server, networks) and I have tested it within my home network. After several years working in the field of maintenance and repairs of agricultural machinery I have decided to make a career change and to focus on IT. Within the last six months I completed a MS Windows Server retraining course. Moreover, I finished a Linux/Unix system programming training successfully. Now I am looking for a new job in this area.

I am particularly interested in this position since it offers me the opportunity to use and enhance my technical knowledge and skills. I am experienced, prepared to learn new things, able to solve problems independently and work in a team. I am open to new ideas and opinions.

Within my last employment I took an intensive English course for beginners. I am able to understand English texts with IT terminology.

Thank you for taking the time to consider my application. I am looking forward to meeting you in person soon.

Please find my CV attached.

Yours sincerely,

Josef Čížek

 

 

Functional CV

S funkčním (profesním) životopisem se setkáte méně často už jen proto, že je složitější na vytvoření. Je totiž ‘šitý na míru’ pro každou pozici, o kterou se ucházíte. Vynaložená práce má výhodu v tom, že je pak životopis trefnější a mezi spoustou konkurence může opravdu oslovit. Další jeho výhodou je fakt, že díky své struktuře není jasně vidět chronologický postup v zaměstnání a pokud jste měli ‘mezeru’ mezi dvěma různými úvazky, není to na první pohled patrné, protože ‘vypichujete’ své přednosti. U chronologického životopisu by mohl čitateli sklouznout zrak rovnou na data.

Struktura funkčního životopisu je obecně následující:

úvod = heading

osobní údaje = personal information

cíl = objective

profesní úspěchy = professional achievements, accomplishments

dovednosti = skills

pracovní historie = work history

vzdělání = education

reference a ostatní = references and others

Do části objective se píše jednoduše cíl, kterého chcete dosáhnout – buď velmi obecně, nebo přímo název pozice, o kterou se ucházíte. Občas se můžete v úvodu setkat také s odstavcem summary, který v několika větách popisuje základní rysy kandidáta s ohledem na požadovanou profesi (pracovní dovednosti a povahové rysy). Také můžete použít nadpis profile, který vás stručně popisuje opět s ohledem na požadovanou pozici.

 

Pracovní zkušenosti

Po úvodu je vhodné začít životopis informacemi o pracovních zkušenostech. Začínáte vždy poslední praxí. Tuto část můžete nadepsat work experience, professional experience, employment history nebo career history.

U každé praxe začněte časovým omezením, kdy trvala (pokud jde o několikaletou praxi, měsíce psát nemusíte). Pokud praxe stále trvá, použijte slovíčko present. Dále dopište název pozice a firmy, pro kterou jste pracovali. Pokud jde životopis do zahraničí, nezapomeňte dopsat také stát, kde jste pracovali. Je také vhodné k názvu firmy dopsat stručně, čím se firma zabývá, pokud není nadnárodní.

Ke každému odkazu je třeba napsat několik bodů, které popisují zkušenosti. Nejlépe je použít bullet points (odrážky), nebo pomlky. I zde máte několik možností, jak postupovat:

  • bez osobního zájmena, u sloves v minulém čase (v případě, že na této pozici již nepracujete)

worked as…, responsible for…

  • bez osobního zájmena, u sloves v přítomném čase (v případě, že na této pozici stále pracujete)

working as…, responsible for…

  • s osobním zájmenem, v minulém či přítomném čase

I worked (am working) as…, I was (am) responsible for

 

Užitečné vazby a obraty:

responsible for (sth / doing sth) = zodpovědný za něco

duties included / include = povinnosti zahrnovaly

responsibilities included / include = povinnosti zahrnovaly

provided / providing = zajišťoval, poskytoval

ensured / ensuring = zajišťoval (aby něco fungovalo)

assisted in / assisting in = asistence při

dealt with / dealing with = staral se o, zařizoval TTT

arranged / arranging = zařizoval

prepared / preparing = připravoval preparation of

monitored / monitoring = sledoval

reviewed / reviewing = kontroloval

developed / developing = vyvíjel, rozvíjel, zlepšil

approved / approving = schvaloval

negotiated / negotiating = vyjednával

supported / supporting = podporoval

contributed to / contributing to = přispěl k

supervised / supervising = dohlížel, řídil

planned / planning = plánoval

coordinated / coordinating = koordinoval

reported to / reporting to = přímo podřízený (reportující)

led / leading = řídil, vedl TTT

oversaw / overseeing = dohlížel, kontroloval

built / building = vybudoval

involved in = zapojen do

took care of / taking care of = staral se o TTT

played key role in / playing key role in = hrál klíčovou roli v

organizing events = organizování akcí

interviewing candidates = pohovorování kandidátů

chairing meetings = vedení jednání

giving advice = dávání rad

making presentations = dělání prezentací

training staff = školení personálu

Pochopitelně je možno různě upravovat:

currently responsible for

also responsible for

other responsibilities included

significantly contributed to

 

Pokud jste byli ve vaší dosavadní praxi velmi úspěšní, můžete dosažené úspěchy zmínit i zde. Odstavec nazvěte major / professional / key achievements (tedy klíčové úspěchy).

Pozn.: U strukturovaného životopisu připište úspěchy vždy k dané pozici. U profesního životopisu pak do jednoho odstavce v úvodu napište všechny úspěchy dohromady.

 

 

Znalosti a dovednosti (SKILLS AND COMPETENCES)

Informace o znalostech a dovednostech. Můžete ji pojmenovat pouze skills, nebo se rozepsat:

 

Personal skills:  osobní dovednosti (povahové rysy)

determined and decisive

organized, methodical, cooperative

loyal, committed, hardworking

friendly, easy-going and willing to learn

 

Computer skills: počítačové dovednosti

skilled at Lotus

full understanding of Windows XP / Vista

advanced user of Microsoft Office applications

 

Language Skills: jazykové schopnosti

Czech (mother tongue)

English (advanced – both verbal and written)

 

Other skills: jiné schopnosti a dovednosti

clean driving licence

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008122201-jak-napsat-anglicky-zivotopis

https://www.helpforenglish.cz/article/2009102202-business-05-jak-napsat-anglicky-email

 

Europass je určen všem, kteří chtějí studovat nebo pracovat v EU, členských státech ESVO/EHP, přistupujících a kandidátských zemích, nebo potřebují informace o žadatelích o práci či studium:

Studentům, absolventům a pracujícím, vzdělávacím institucím, zaměstnavatelům

Dokumenty, které využijete při hledání práce, brigády či studia doma i v zahraničí:

Životopis

Motivační dopis

Dodatek k osvědčení

Dodatek k diplomu

Mobilita

Mobilita pro dobrovolníky

Jazykový pas

Evropský pas dovedností (složka dokumentů)

http://www.europass.cz/

 

Evropské jazykové portfolio pomáhá uvědomit si a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Portfolio vychází z šesti úrovní (A1-C2) Společného evropského rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy.

The European Language Portfolio helps me realise and record my actually achieved level in foreign languages. The portfolio comes from six levels (A1–C2) of the Common European Framework for Languages created by the Council of Europe.

https://ejp.rvp.cz/

 

A1 = elementary (pokročilý začátečník)

A2 = pre-intermediate (mírně pokročilý)

B1 = intermediate (středně pokročilý)

B2 = upper-intermediate (vyšší středně pokročilý)

C1 = advanced (pokročilý)

C2 = proficient (jazykově způsobilý)

 

basic = základní znalost

moderate = střední znalost

good = dobrá znalost

advanced = pokročilá znalost

fluent = schopnost plynulého užití

native = rodilý mluvčí